Ontdekkingsreiziger

Home / Bronnen / Ontdekkingsreiziger    |    Terug
Ontdekkingsreiziger
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Laus Deo den 6 november Anno 1594 in Amsterdam Gunstige wel beminde [doorhaling] vader, desen sall alleen dienen om U Lieve te te aviseren dat ick van Rotterdam hier gecomen ben om met dese scepen die de van Amsterdam toe maeken so U Lieve daer van gehoort heefft naar Indien te seylen met Godts hulpe, ende heb daer toe goede gelegenheyt gevonden, ende dat door recommandatie Jan Jacobzoon, ende Gerrit van Boeningen, mijn neeff, de welcke vys-admirael wesen sal. Sij sullen op elc scip vier adelborsten hebben die naest die capeteyn over 't volc commanderen. Daer van sal ick een sijn, van mijn gagie en weet ick noch geen besceyt dan twijffel niet off ick sal wel 20 gulden ter maendt kryghen ende ick sal mijn neeff des capeteyns tafel hebben. Ick vertreck morgen naer Engelant, om aldaer enich gescut te halen dat ons noch gebreckt, daer ick van mijn cousin Gerrit van Boeningen den vys-admirael heen gesonden werd met recommandatie van de heren Staten. Wil ons Godt de Heer goede reys verleenen wij syn ons leven behouden, want wy nieuwe landen gaen soecken die noyt bevaren syn geweest. Mijn cousin ende ick hebben op den werelt clot gemeten ons reys die wij hopen te doen, so bevynden wij datter wenich aen scort off wij seylen de heele werelt om ende wij hoopen die reys in twee jaren te doen daer die Portegysen 3 jaer toe van doen hebben ende wij nemen't noch wel vier off 5-hondert mijlen vorder dan daer sij haer specerij halen. Het sijn conincklicke scepen daer wij met Godts hulpe met dencken te varen, wel gemonteert. So wil ick mijn vader vrundtlick gebeden hebben dat die kost aen mij wilt hangen ende laten mij daer sonder vertreck dewiele ick in Engelant ben een halff dosijn grove hemden met slechte omslagen daerop genayt # [tussenvoeging] maken ende laet mij ons Gert een deel slechte slaepmutsen sonder enich werck # [tussenvoeging] maken, want ick sulcx meest van doen sal hebben overmitds die lange reyse ende wiltse aen Jan neeff bestellen. So ick noch tijt heb als ick wt Engelandt coom, sall ick eerst noch eens overcomen ende sal U Lieve dan van alles wijder besceijt seggen. Ick seynde U met den brenger van desen een sack, wilt doch die vol goede knollen aen Jan neeff seynden metten eersten so haest als mogelijck is. Ick bid U Lieve vrundtlijck en wilt doch hier in niet versuymen aen Jan Jacobzoon die knollen te seynden want ick beloofft heb dat ick se onbieden sou op dat ick'er niet deur bescamt werd. Sij wilden daer gelt bij seynden maer ick wilde sulcx niet toe laeten want hij mij met Gerit neeff groote vrundtscap bewesen hebben. Isset mogelijck so seynter met een ooc een sack aen Gerrit neeff, U Lieve mogen dencken cost ick U nu wat off gij mij wt hyllickte coom ick met lieff wederom. Ick bender mijn leven door gebercht ende blijff ick het can U Lieve ooc niet scaeden. Ick ben hier door Godt loff en danc vast van den grooten arbeyt verlost. Hiermede wil ick mijn vader voor dees tijt sampt alle goede vrunden die mij mijn vader sal gelieven hertelicken te groeten in des almachtigen Godts seylighe bescerming bevelen. U Lieve dienstwillighen . soon Lambert Biesman

Vanaf het eind van de vijftiende eeuw en in de zestiende eeuw gingen mensen op ontdekkingsreis. 

De in Nijmegen geboren Lambert Biesman was de eerste Nijmeegse Indiëvaarder. Hij nam deel aan de eerste reis naar Indië onder Cornelis de Houtman (1595-1597). Hij schreef hierover aan zijn vader Jacob Biesman de burgemeester van Nijmegen. Later werd hij opperkoopman van de Magellaanse Compagnie onder Olivier van Noort bij de eerste Nederlandse omzeiling van de wereld (1598-1601). Na 26 januari 1600 was hij kapitein van het jacht Eendracht van deze onderneming.

Biesman werd in Manilla na gevechten met Spaanse schepen gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Net als de andere gevangen kreeg hij de gelegenheid om zich tot het katholieke geloof te laten bekeren, maar als enige gevangene weigerde hij dit met als gevolg dat hij werd gewurgd en zijn lichaam in zee werd geworpen. De andere gevangen werden na de overgang naar het katholieke geloof alsnog opgehangen en daarna begraven.

In de bron schrijft Biesman over de voorbereidingen van de eerste reis.

Datering: 06-11-1594
Collectie: 211 Biesman 1381 - 1686
Nummer: 10
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2127443007
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal024

Ontdekkingsreiziger

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 tot 1600)


Omschrijving

Vanaf het eind van de vijftiende eeuw en in de zestiende eeuw gingen mensen op ontdekkingsreis. 

De in Nijmegen geboren Lambert Biesman was de eerste Nijmeegse Indiëvaarder. Hij nam deel aan de eerste reis naar Indië onder Cornelis de Houtman (1595-1597). Hij schreef hierover aan zijn vader Jacob Biesman de burgemeester van Nijmegen. Later werd hij opperkoopman van de Magellaanse Compagnie onder Olivier van Noort bij de eerste Nederlandse omzeiling van de wereld (1598-1601). Na 26 januari 1600 was hij kapitein van het jacht Eendracht van deze onderneming.

Biesman werd in Manilla na gevechten met Spaanse schepen gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Net als de andere gevangen kreeg hij de gelegenheid om zich tot het katholieke geloof te laten bekeren, maar als enige gevangene weigerde hij dit met als gevolg dat hij werd gewurgd en zijn lichaam in zee werd geworpen. De andere gevangen werden na de overgang naar het katholieke geloof alsnog opgehangen en daarna begraven.

In de bron schrijft Biesman over de voorbereidingen van de eerste reis.

Datering: 06-11-1594
Collectie: 211 Biesman 1381 - 1686
Nummer: 10
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2127443007

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

wereldbeeld